ம.செ.க சமூக அறநிறுவனம் ஸ்பார்கல்டாட்ஸ் பாலர் பள்ளி, பயா லேபார் பிளோக் 23