ம.செ.க சமூக அறநிறுவனம் ஸ்பார்கல்டாட்ஸ் பாலர் பள்ளி - செங் காங் கிழக்கு பிளாக் 187பி